Danh m?c chnh

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Ki?n th?c TM?T

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

H? Tr? Tr?c Tuy?n

Tel: 04. 6290 7428

Hotline: 093 680 4 680

Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:413. Error 9: Invalid character

Tn mi?n Vi?t Nam - Qu?c t?

L?u : B?n ch? c?n g tn c?n tm (d?ng: tenban, khng c?n g www hay http:// n?u b?nc?n tmthng tin 1 tn mi?n th b?n g tenban.com, .net, .org....vn, .com.vn...h? th?ng s? tm thng tin cho ring tn mi?n ?) vo trn ri?n Tm ki?m v ??i h? th?ng bo l?i k?t qu?b?ng cc bi?u t??ng nh? trn.

Tn mi?n l ?i?m kh?i ??u cho website. M?t
tn mi?n t?t s? t?ng thm s?c m?nh cho th??ng hi?u c?a b?n. Hy cng chng ti b?o v? th??ng hi?u tr?c tuy?n c?a b?n ngay t? hm nay. Tn mi?n l ??nh danh c?a website trn Internet. Tn mi?n th??ng g?n km v?i tn cng ty v th??ng hi?u c?a doanh nghi?p. Tn mi?n l duy nh?t v ???c c?p pht cho ch? th? no ??ng k tr??c. Tn mi?n c chi?u di t?i ?a 67 k t? (ch? bao g?m s? v ch?) khng bao g?m ph?n m? r?ng .com, .net... Tn mi?n c 2 d?ng l:

1.
Tn mi?n Vi?t nam: www.tenban.vn (.com.vn , .net.vn...)
2.
Tn mi?n Qu?c t?: www.tenban.com ( .net , .org ...)

ngh?a m?t s? ph?n m? r?ng thng d?ng:


.com :
Dnh cho cc cng ty th??ng m?i
.net :
Dnh cho cc cng ty v? Network hay cung c?p d?ch v? m?ng
.org :
Dnh cho cc t? ch?c, nhm
.gov:
Dnh cho cc t? ch?c chnh ph?
.edu :
Dnh cho cc t? ch?c gio d?c, tr??ng h?c
.biz :
Dnh cho cc cng ty th??ng m?i tr?c tuy?n

B?ng gi tn mi?n qu?c t?

Tn mi?n

Ph ci ??t

Ph duy tr

Ghi ch

.com

Mi?n ph

250.000/01 n?m


.net

Mi?n ph

250.000/01 n?m


.org

Mi?n ph

250.000/01 n?m


.biz

Mi?n ph

250.000/01 n?m


.info

Mi?n ph

250.000/01 n?m



B?ng gi tn mi?n Vi?t Nam

Tn mi?n

Ph ci ??t

Phduy tr

Ghi ch

.com.vn

350.000 ??ng

350.000 ??ng/1 n?m


.net.vn

350.000 ??ng

350.000 ??ng/1 n?m


.biz.vn

350.000 ??ng

350.000 ??ng/1 n?m


.info.vn

200.000 ??ng

200.000 ??ng/1 n?m


.org.vn

200.000 ??ng

200.000 ??ng/1 n?m


.gov.vn

200.000 ??ng

200.000 ??ng/1 n?m

*

.name.vn

30.000 ??ng

30.000 ??ng/1 n?m

**

.edu.vn

200.000 ??ng

200.000 ??ng/1 n?m

**

.health.vn

200.000 ??ng

200.000 ??ng/1 n?m

**

.vn

350.000 ??ng

480.000 ??ng/1 n?m

***


Ghi ch:
C nhn c?ng c th? ??ng k tn mi?n qu?c gia
*Ch? dnh cho cc c? quan qu?n l hnh chnh nh n??c, ??a ph??ng.
** ? ???c php c?p cho c nhn
*** ? ???c php c?p cho c nhn, doanh nghi?p, t? ch?c

Bo gi tn mi?n:
Download

Download b?n khai m?u:


- C nhn:
C?n c b?n khai m?u ??ng k(3 b?n) + B?n photo CMT.
+ ??ng k tn mi?n c?p 2.VN: Download
+ ??ng k tn mi?n c?p 3.VN: Download
-Doanh nghi?p - t? ch?c:
C?n c b?n khai ??ng k (3 b?n) + k, ?ng d?u
+ ??ng k tn mi?n c?p 2 , c?p 3.VN: Download
+B?n khai c 2 t?, c?n c d?u gip lai, b?n khai khng ???c g?ch b?, t?y xa.

Tham kh?o thm:

1. T? v?n tn mi?n - domain
2. H?i ?p tn mi?n - domain

T? kha:
??ng k tn mi?n, tn mi?n, domain, tn mi?n vi?t nam, dang ky ten mien, ten mien, ten mien viet nam, ten mien quoc te

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CNG TY C? PH?N PHT TRI?N CNG NGH? TR?C TUY?N VI?T NAM (VIETNAM TECHNOLOGY)
??a ch?: P12A05 - FLC Group - L ??c Th? - M? ?nh- T? Lim - H N?i :: Tel: 04. 6 290 7428 :: Fax: +84-4 - 3 7878 487
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. | Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. :: Wesite: http://www.vietnamonline.vn