Danh m?c chnh

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Ki?n th?c TM?T

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

H? Tr? Tr?c Tuy?n

Tel: 04. 6290 7428

Hotline: 093 680 4 680

Home Gi?i thi?u
Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:413. Error 9: Invalid character

Gi?i thi?u

T?M NHN

Chng ti hi?u r?ng, trong m?t n?n kinh t? m? v xu th? h?i nh?p, ton c?u ha, ch? s? lin minh ch?t ch?, pht huy s?c m?nh c?ng ??ng v ?ng d?ng nh?ng cng ngh? m?i, b?t nh?p ???c xu h??ng pht tri?n c?a th?i ??i cc doanh nghi?p m?i c th? ??ng v?ng, t?o ?u th? c?nh tranh vginh chi?n th?ng. V v?y, ph??ng chm ho?t ??ng kinh doanh c?a Vietnamonline: Lin k?t s?c m?nh - Sng t?o gi tr? - Chia s? thnh cng.

M?C TIU

- M?c tiu c?a chng ti l Ph?c v? m?t cch T?t nh?t, Hi?u qu? nh?t v mang l?i Gi tr? ?ch th?c cho C?ng ??ng, ??i tc v Khch hng.

- B?ng ch?t l??ng s?n ph?m, d?ch v? v cc gi tr? c?a mnh, chng ti n? l?c ph?n ??u ?? tr? thnh S? 1 trong s? l?a ch?n c?a Khch hng.

S? M?NH

- Cng cc ??i tc, khch hng xy d?ng m?t c?ng ??ng cc doanh nghi?p ?ng d?ng CNTT v khai thc hi?u qu? m?ng Internet, TM?T nh?m nng cao tnh c?nh tranh, pht tri?n kinh doanh, v??n t?i th? tr??ng ton c?u.

- T?o ra nh?ng knh truy?n thng cng cc ??i tc, khch hng xy d?ng v qu?ng b th??ng hi?u m?t cch hi?u qu?, chuyn nghi?p v v?i chi ph th?p nh?t.

- Cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? CNTT - truy?n thng hi?u qu? ?p ?ng ???c nhu c?u c?a cc doanh nghi?p trong qu trnh tham gia vo th??ng m?i ?i?n t? v h?i nh?p kinh t? qu?c t?.

GI TR?

- Ti nguyn l?n nh?t: Con ng??i

- S?c m?nh l?n nh?t: Ni?m tin

- Ti s?n l?n nh?t: ??i tc, Khch hng.

V?i m?t Th??ng hi?u tr?c tuy?n nh? VietnamOnline Technology, Internet l mi tr??ng kinh doanh, cng ngh? thng tin truy?n thng l ph??ng ti?n v cng c? kinh doanh, nh?ng y?u t? t?o nn s? thnh cng l Con ng??i v?i Ni?m tin vo nh?ng gi tr? mnh cung c?p v ??i t??ng trung tm m chng ti ph?c v? l cc ??i tc v Khch hng.


CA?C D?? A?N ?A? TH??C HI?N:

1. Xy d??ng va? v?n ha?nh Trung tm H?i ch?? tri?n la?m tr??c tuy?n ??u tin ta?i Vi?t Nam www.vietnamexpo.vn, d?? a?n ph?i h??p cu?ng Cu?c Xu?c ti?n Th??ng ma?i (B? Cng Th??ng) va? Cng ty CP Tri?n la?m H?i ch?? VINEXAD t? ch??c n?m 2007.

Trong khun kh? H?i ch?? tr??c tuy?n na?y chu?ng ti ?a? ph?i h??p v??i h?n 30 Trung tm XTTM trn toa?n qu?c qua?ng ba? sa?n ph?m va? k?t n?i kinh doanh cho g?n h?n 800 doanh nghi?p v??i g?n 10.000 sa?n ph?m tr?ng ba?y.

2. Ph?i h??p cu?ng Hi?p h?i Ch?ng ha?ng gia? va? Ba?o v? th??ng hi?u xy d??ng Danh ba? tr??c tuy?n www.TrangvangThuonghieu.com nh??m h? tr?? ca?c doanh nghi?p qua?ng ba? th??ng hi?u;

3. T? v?n va? ph?i h??p v??i Trung tm XTTM B??c Ninh, Tha?i Bi?nh, Ha?i D??ng tri?n khai Ch??ng tri?nh ??ng du?ng TM?T qua?ng ba? th??ng hi?u va? pha?t tri?n kinh doanh cho g?n 500 doanh nghi?p ?i?a ph??ng t?? 2008 - 2012.


*Cng ty CP Pha?t tri?n Cng ngh? tr??c tuy?n Vi?t Nam la? Cng ty tha?nh vin cu?a Cng ty CP Trang va?ng tr??c tuy?n Vi?t Nam.

Thng tin lin h?:

CNG TY CP TRANG VA?NG TR??C TUY?N VI?T NAM

VP1: #18, N07A Khu ?TM D?ch V?ng, C?u Gi?y, H N?i

VP2: P.12A05 FLC building, M? ?nh, T? Lim, H N?i

Phone: +84 4 - 6 290 7428 Fax: +84-4 - 3 7878 487

Website: www.trangvangonline.vn; www.web1click.vn

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.