Danh m?c chnh

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Ki?n th?c TM?T

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

H? Tr? Tr?c Tuy?n

Tel: 04. 6290 7428

Hotline: 093 680 4 680

Home D?ch v? Qu?n tr? website
Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:413. Error 9: Invalid character

Qu?n l web, qu?n tr? web chuyn nghi?p

- Doanh nghi?p c?a b?n c website nh?ng ch?a bi?t qu?n tr? website ra sao?
- Nhn vin c?a b?n v b?n r?t b?n r?n v?i nhi?u vi?c chuyn mn?
- B?n r?t mu?n website doanh nghi?p c?a mnh lun m?i, thu ht ???c nhi?u khch hng truy c?p?
- Doanh nghi?p c?a b?n c nhi?u thng tin, s? ki?n, s?n ph?m, d?ch v?, ch??ng trnh khuy?n mi... mu?n c?p nh?t ln website th??ng xuyn nh?m gi?i thi?u ??n khch hng, ??i tc trong v ngoi n??c?
- B?n khng mu?n b? ra m?t kho?n chi ph l?n bao g?m: tr? l??ng tuy?n d?ng nhn vin qu?n tr? website, trang b? cc thi?t b? lm vi?c, cc chnh sch, ch? ??...?

Chng ti s? thay b?n lm ??p website c?a b?nv?i d?ch v?qu?n tr?website. V?i chi ph ? m?c r?t khim t?n, th? t?c ??n gi?n, nhanh chng, s? nhi?t tnh, t?n tm c?a ??i ng? nhn vin n?ng ??ng, chuyn nghi?p... Chng ti tin t??ng mang ??n cho b?n nh?ng l?i ch kinh t? cao nh?t.

Chng ti s? th?o lu?n cng b?n v? nh?ng n?i dung, hnh ?nh b?n mu?n l?a ch?n ?? c?p nh?t cho Website c?a mnh v?i hnh th?c v ?n t??ng nh? th? no. D?ch v? qu?n tr? website ch?t l??ng cao c?a chng ti gip b?n ph?n nh hon h?o hnh ?nh, n?i dung lun lun m?i v? doanh nghi?p, cung c?p nh?ng thng tin m?i k?p th?i nhanh chng ??n khch hng, ??i tc. B?ng h? th?ng th? vi?n ?nh v ?? h?a phong ph, k?t h?p v?i s? sng t?o c?a cc ho? s?. K?t h?p v?i cc hi?u ?ng thi?t k? ?? ho?, chng ti s? ??a n?i dung m?i v? doanh nghi?p c?a b?n ln trang web v gi?i thi?u ??n hng ngn ng??i s? d?ng trn ton c?u.


STT

H?ng m?c th?c hi?n

BASIC

599.000 VND /1 Thng

SILVER

799.000 VND /1 Thng

GOLD

999.000 VND /1 Thng

1

Sao l?u website

1 l?n/ 1 tu?n

2 l?n/ 1 tu?n

3 l?n/ 1 tu?n

2

Ki?m tra ho?t ??ng c?a website

H?ng ngy

H?ng ngy

H?ng ngy

3

Ph?c h?i d? li?u khi c s? c? :
- Ph?c h?i b?n d? li?u m?i nh?t

C

C

C

4

C?p nh?t n?i dung do doanh nghi?p cung c?p:
- Gi? nguyn n?i dung ???c cung c?p. Khng ch?u trch nhi?m bin t?p l?i n?i dung, cu ch?.

1-50 trang/ 1 thng

1-70 trang/ 1 thng

1-100 trang/ 1 thng

5

Ki?m tra lin k?t trong website

C

C

C

6

C?p nh?t hnh ?nh do doanh nghi?p cung c?p:
- X? l ?? sng t?i cho hnh ?nh.
- Thu nh? ho?c phng l?n kch th??c hnh ?nh cho ph h?p v?i website
- T?i ?u ha hnh ?nh sao cho khng ?nh h??ng t?i t?c ?? truy c?p website

1-50 hnh/ 1 thng

1-70 hnh/ 1 thng

1-100 hnh/ 1 thng

7

Bo co hng thng:
- Bo co s? l??ng truy c?p website 1 cch chnh xc nh?t .
- G?i email qu?ng co ??n cc Email ? ??ng k nh?n b?n tin qua Newsletter.
- Bo co cc chi ph pht sinh

C

C

C

8

??ng t?i ln cc web???cqu?ng comi?n ph

0

20

40

9

??ng k website ln cc cng c? tm ki?m

C

C


C

Ghi ch :
- Trong tr??ng h?p qu khch mu?n c?p nh?t thm trang v hnh ?nh ngoi s? l??ng quy ??nh c?a m?i gi d?ch v? web th chi ph ???c tnh nh? sau:Thm1 trang / 20.000 VN?,thm1 hnh ?nh / 10.000 VN?.
- Gi trn ch?a bao g?m thu? GTGT ( VAT 10% ).
- Cng ty ph?i cung c?p ??y ?? ti li?u v?n b?n, hnh ?nh v thng tin c?a website b?ng v?n b?n hay email cho chng ti.
- Cng ty ph?i bn giao ti kho?n hosting (bn giao b?ng v?n b?n v ???c th?ng nh?t m?i ?i?u kho?n nh? 2 bn ?? ra) cho chng ti ?? thu?n l?i cho vi?c qu?n tr? website
- B?ng bo gi c gi tr? ??n ngy 30//2008.
- ?u ?i gi?m 10% cho khch hng ? thi?t k? website v?i chng ti.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CNG TY C? PH?N PHT TRI?N CNG NGH? TR?C TUY?N VI?T NAM (VIETNAM TECHNOLOGY)
??a ch?: P12A05 - FLC Group - L ??c Th? - M? ?nh- T? Lim - H N?i :: Tel: 04. 6 290 7428 :: Fax: +84-4 - 3 7878 487
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. | Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. :: Wesite: http://www.vietnamonline.vn